Porady

Zasady montażu kostki brukowej

Przygotowanie podłoża pod kostkę brukową należy rozpocząć od usunięcia humusu (ziemi z ewentualną darnią). W zależności od rodzaju gruntu może być konieczne wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku o grubości 5-10 cm. Powierzchnia ta winna być wyprofilowana wg założonych w projekcie spadków oraz wyrównania.

Podbudowa spełnia rolę warstwy nośnej, filtracyjnej i mrozoodpornej. Jest to najważniejsza część, której prawidłowe wykonanie pozwoli na długoletnie i bezawaryjne eksploatowanie górnej części nawierzchni z kostki brukowej, płytek, itp. Podbudowa powinna składać się z warstw z kruszywa naturalnego o zróżnicowanej granulacji, zaczynając od najgrubszej warstwy dolnej: 40-80 mm lub 0-63 mm oraz górnej (klinującej): 10-40 mm. Każda z tych warstw powinna być właściwie zagęszczona. Wszystkie materiały zastosowane do przygotowania podbudowy powinny posiadać atesty określające ich przydatność do stosowania na podbudowy. Nie zaleca się stosowania żużlu kotłowego itp.

Kostkę brukową należy ułożyć na podsypce tak, aby zachować szczeliny 2-3 mm pomiędzy poszczególnymi elementami (płytki chodnikowe i ażurowe 4-5 mm). Szerokość elementów dystansowych kostki nie jest identyczna z szerokością spoiny. Elementy dystansowe nie powinny „twardo” dociskać do kostek sąsiednich. Po ułożeniu kostki i wstępnym wypełnieniu spoin (około 1/3 wysokości) jasnym płukanym piaskiem, który nie zawiera w swoim składzie drobnych iłów, glinek itp. lub drobnym żwirkiem o grubości 1-2 mm, należy nawierzchnię ubić wibratorem płytowym (o odpowiednich parametrach dostosowanych do danej nawierzchni), wyposażonym w płytę wulkolanową, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej ubijania. Następnie wypełniamy spoiny nanosząc nadmiar piasku lub żwirku i zamiatamy, aż do zupełnego wypełnienia spoin.

Podsypka ma za zadanie wyrównanie różnic w grubościach kostki brukowej, które dopuszczają normy. Najlepszym materiałem na podsypkę są między innymi: piasek płukany o uziarnieniu od 2-4 mm, drobny bazalt lub grys kamienny o grubości 5 mm. Po usypaniu podsypki należy ją wyrównać ręcznie lub mechanicznie (np. łatą drewnianą lub metalową).

Mikrorysy  są to włoskowate rysy widoczne podczas wysychania nawierzchni. Nie zmniejszają one jednak wartości użytkowej wyrobu pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w odpowiedniej dla wyrobu normie. Zjawisko o charakterze powierzchniowym.

Powierzchnia – charakterystyczną cechą powierzchni wyrobów wibroprasowanych jest jej porowatość oraz szorstkość, która ma swoje uwarunkowania technologiczne. Pory te powodują jednak zwiększenia nasiąkliwości i nie uszczuplają wartości użytkowej wyrobu. Na powierzchni mogą czasami występować brunatne przebarwienia w formie punktów, których przyczyna tkwi w technologicznie nieistotnych, organicznych składnikach kruszywa naturalnego, stosowanego podczas procesu produkcyjnego. Znikają one po pewnym czasie wskutek działania czynników atmosferycznych.

Zasady montażu Ogrodzeń

Zasady montażu płyt tarasowych

Nowością na rynku brukarskim są od niedawna betonowe płyty tarasowe. Jest to alternatywa nie tylko dla kostki brukowej ale również dla płytek ceramicznych lub naturalnych płyt granitowych, marmurowych, kamiennych itp. Zastosowanie znajdują nie tylko do budowy tarasów ale także z powodzeniem są wykorzystywane do budowy alejek ogrodowych, wypełnienia altan i otoczenia oczek wodnych, basenów jak również do wyłożenia schodów zewnętrznych.

Dodatkowe informacje i wskazówki

dotyczące układania oraz użytkowania płyt tarasowych

Kolorystyka typu mix charakteryzuje się połączeniem kilku kolorów w różnych proporcjach w ramach jednego elementu (płyty). Proporcje te nie będą jednakowe dla każdego elementu (płyty) co stanowi o unikalnym efekcie zamierzonej „przypadkowości” układu tonacji w ramach jednego koloru typu mix. W związku z powyższym poszczególne elementy (płyty) będą zawierać zróżnicowane nasycenie i procentowy udział kolorów w ramach tego samego koloru typu mix. Podczas wyboru płyty typu mix należy wziąć pod uwagę, że różne formaty płyt będą miały wpływ na różnicę tonacji kolorystycznej w ramach tego samego koloru typu mix w stosunku do wielkości płyty. Jest to uwarunkowane unikalnym procesem technologicznym zastosowanym w KOST-BET podczas mieszania barwników dla osiągnięcia niepowtarzalnych efektów kolorystycznych typu mix. Tak więc płyty o różnych formatach mogą się różnić odcieniem mimo zastosowania tego samego koloru typu mix. Dokonując wyboru kolorystyki płyt typu mix na podstawie ekspozytorów reklamowych KOST-BET należy pamiętać, że ze względów oczywistych (mała powierzchnia reklamowa) naturalną rzeczą będą różnice odcieni i tonacji 

Zalecenia odnośnie płyt tarasowych z powłoką PRO_TECH:

 • Przy planowaniu zabudowy powierzchni płytami z powłoką PRO_TECH należy wziąć pod uwagę sposób użytkowania nawierzchni. Nie zaleca się stosowania płyt z powłoką PRO_TECH na intensywnie użytkowanych placach, dojazdach, dojściach oraz na powierzchniach narażonych
  na zanieczyszczenia spowodowane dużym opadem liści ( szkodliwe działanie garbników zawartych w liściach), owoców i innych zanieczyszczeń.
 • Śliskość płyt może się zmieniać ze względu na zmienność środowiska atmosferycznego.
  Na mokrych płytach może zaistnieć zjawisko tzw. aquaplaningu co podnosi śliskość płyt niezależnie od rodzaju ich struktury i rodzaju powierzchni. Należy indywidualnie określić przydatność płyt do własnych zastosowań.
 • Mimo zwiększonej odporności na zabrudzenia należy zwrócić szczególną uwagę na wnoszenie piasku, żwiru, błota i cementu podczas prowadzenia prac budowlanych wokół obiektu. Zaleca
  się układanie płyt po ustabilizowaniu warunków wokół domu.
 • Płyty z powłoką PRO_TECH należy zabezpieczyć podczas transportu i składowania przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy również unikać szorowania betonem o beton lub uderzeń.
 • Cięcie płyt z powłoką PRO_TECH należy wykonywać wyłącznie na mokro, a płyty należy przed cięciem zmoczyć. Należy płyty również umyć po cięciu. Wszelkie resztki pyłu cementowego, mokrego kurzu pozostawione na pow. płyt mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian.

kolorystycznej pomiędzy eksponowaną pojedynczą płytą a większą partią zamawianego wyrobu. Przy obliczaniu powierzchni do ułożenia z płyt wielkoformatowych należy uwzględnić odpowiedni zapas materiału celem uniknięcia ewentualnego domawiania towaru. Mimo stosowania przez KOST-BET surowców najwyższej jakości, jednolitej receptury oraz przestrzegania reżimu technologicznego poszczególne partie produkcyjne mogą się różnić między sobą odcieniami za co producent nie ponosi odpowiedzialności – zgodnie z odpowiednią normą – jednakże może to wpłynąć na finalny efekt estetyczny. W związku z powyższym należy dokonywać oceny odcieni już na etapie rozpakowywania towaru lub tuż przed jego ułożeniem pod ryzykiem braku możliwości jego wymiany na koszt producenta. Cechą typową i naturalną dla wielkoformatowych płyt tarasowych jest zaleganie wody opadowej na powierzchni, co świadczy o małej nasiąkliwości wyrobu oraz ma wpływ na zwiększenie żywotności płyt. Dla ułatwienia odprowadzenia wody opadowej z powierzchni należy wykonać spadki dla całej powierzchni zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

 • Nie zaleca się bezfugowego układania płyt, na tzw. „styk”. Stosować materiały do fugowania wykonane na bazie polibutenów ( nie na bazie żywic epoksydowych). Niezależnie od stosowanych rodzajów fug należy niezwłocznie po zafugowaniu zmyć pozostałości z powierzchni.
 • Należy bezwzględnie unikać układania płyt na powierzchniach nieodpowiednio drenażowanych. Podsiąkanie wody i dłuższe przebywanie elementu w środowisku mokrym lub mocno wilgotnym może doprowadzić do nieodwracalnych zmian.
 • Mimo zwiększonej odporności na ścieranie płyty z powierzchnią PRO_TECH należy chronić je przed stosowaniem na ich powierzchni wszelkich elementów o ostrych krawędziach. Unikać materiałów betonowych, metalowych czy ceramicznych. Meble tarasowe zaleca się zabezpieczyć np. gumą lub filcem przed uszkodzeniem glazury.
 • Szkodliwe może okazać się również zaleganie przez dłuższy czas wilgoci np.: spod doniczek lub wycieraczek ( utrwalenie zacieków)
 • Alkaliczne środki czyszczące stosować sporadycznie tylko w wyjątkowych sytuacjach przeprowadzając wcześniej próbę w wybranym, mniej widocznym miejscu. Nie stosować rozpuszczalników organicznych mogących uszkodzić powierzchnię PRO_TECH.
 • Nie stosować soli odmrażających ze względu na możliwość koncentracji soli w betonie co spowoduje nieodwracalne zmiany. Nie wolno również stosować materiałów sypkich ostrokrawędziowych np. grysów w celach antypoślizgowych.
 • Mimo powierzchni PRO_TECH o zwiększonej odporności na zabrudzenia w przypadku powstania zabrudzenia (np. przez zalanie winem, kawą tłuszczem itp.) należy niezwłocznie zmyć wodą w celu uniknięcia trwałego zaplamienia powierzchni.

Podstawowe informacje

dotyczące płyt lakierowanych/drukowanych

1. Płyty należy chronić w trakcie transportu oraz składowania. Należy unikać szorowania betonem o beton lub uderzeń.

2. Pakiety z płytami należy ustawiać poziomo na równym podłożu.

3. Płyty powinny zostać ułożone do 2 tygodni od dostarczenia.

4. Odradzamy układanie na intensywnie użytkowych placach, dojazdach, dojściach, na powierzchniach narażonych na duży opad liści, owoców i innych zanieczyszczeń.

5. Środowisko atmosferyczne oraz otoczenie może podnieść śliskość płyt. Na mokrych płytach możliwe jest powstanie efektu tzw. aquaplaningu. Odradzamy stosowanie płyt lakierowanych w takich miejscach jak obrzeża basenów, stopnie schodowe.

6. Układanie płyt należy rozpocząć dopiero po ustabilizowaniu warunków wokół domu. Na nowych budowach wnoszenie piasku/ żwiru/ błota na płyty może doprowadzić do ich zabrudzenia lub zniszczenia.

8. Podczas składowania ( przed ułożeniem ) produkty należy chronić za pomocą folii lub mat paroprzepuszczalnych przed wilgocią. Wilgoć występująca w pakietach może doprowadzić do zmian techniczno-fizycznych na powierzchni lakieru lub betonu. W razie stosowania folii bocznych powinny być one perforowane. 

9. Płyty mogą być cięte tylko za pomocą szlifierki kątowej.

10. Po cięciu płyty należy natychmiast umyć w celu uniknięcia powstania trwałych przebarwień na skutek działania pyłu cementowego.

11. Powierzchnia przed zagęszczeniem powinna być czysta, pozbawiona żwiru, piasku i innych resztek. Zagęszczarka musi być wyposażona w odpowiednie zabezpieczenie gumowe lub filcowe.

12. Płyty o grubości mniejszej niż 5mm nie należy zagęszczać zagęszczarką, ale dobić za pomocą kantówki.

 

13. Do fugowania radzimy zastosowanie materiałów na bazie polibutenów ( nie na bazie żywic epoksydowych ). Natychmiast po fugowaniu powierzchnię lakierowaną należy dokładnie oczyścić. Polecamy nasz preparat do fugowania “Wzmacniacz Fug”. 

14. Powstałe podczas układania plamy wykwitowe lub cementowe należy usunąć za pomocą “Specjalny środek czyszczący C”. Czyścić ostrożnie , zbyt długie przebywanie środka na lakierze może uszkodzić lakier!

15. Zabrudzenia organiczne oraz inne plamy można usunąć za pomocą “Środek czyszczący T-koncentrat”. 

16. Po upływie pewnego czasu lakier na płytach matowieje pod wpływem środowiska atmosferycznego oraz/lub użytkowania. Aby odświeżyć lakier zalecamy stosowanie “Specjalny środek pielęgnacyjny”. 

17. Płyty są w znacznym stopniu odporne na ścieranie. Mimo to należy uważać na materiały o ostrych krawędziach. Lekkie zarysowania stają się mniej widoczne podczas procesu naturalnego zużywania się nawierzchni. Ewentualne zarysowania można w znacznym stopniu zneutralizować za pomocą “Lakier naprawczy”. 

18. Przedmioty o ostrych krawędziach ( np. meble ogrodowe ) należy podkleić odpowiednim materiałem np. gumą, filcem

19. Nie stawiać bezpośrednio na podłożu lakierowanym materiałów betonowych , metalowych lub ceramicznych, w celu uniknięcia zarysowań oraz zmian wywołanych środowiskiem alkalicznym.

20. Unikać zalegającej wilgoci, np. pod doniczkami, wycieraczkami.

21. Alkaliczne środki czyszczące stosować tylko w wyjątkowych sytuacjach. Rozpuszczalniki organiczne mogą naruszyć powierzchnię lakierowaną.

22. Nie stosować soli odmrażających lub ograniczyć do minimum ze względu na fakt, że po czasie może dojść do koncentracji soli w betonie. Nie stosować innych ostrokrawędziowych sypanych materiałów antypoślizgowych ze względu na ryzyko zarysowań.

Impregnacja ogrodzenia gładkiego

Po zakończonym montażu ogrodzenia gładkiego należy wykonać impregnację w celu zabezpieczenia ogrodzenia. W przypadku koloru białego i grafitowego zaleca się impregnację z dodatkiem barwnika, aby uzyskać jednolity odcień muru i pokryć ewentualne smugi.

Kost Bet Spółka z O. O.
Aleksandria, ul. Przejazdowa 4d
42-274 Konopiska
E-mail: sprzedaz@kostbet.pl
Tel./fax: 34 328 30 29
34 328 30 25
663 444 102
Godziny otwarcia:
Pn. - Pt.: 7:00 - 17:00
Sob..: 7:00 - 13:00