Warunki gwarancji na wyroby wibroprasowane, betonowe produkowane przez firmę KOST-BET, zwaną dalej

Producentem – zakupione bezpośrednio u Producenta lub w hurtowniach oraz składach materiałów budowlanych, z którym Producent ma podpisane aktualne umowy o współpracę.

1.Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą odbioru wyrobów przez Kupującego, bądź dostarczenie ich na plac budowy, jednakże po zamontowaniu produktów i odbiorze robót, będą rozpatrywane pod warunkiem pełnej zapłaty za odebrane wyroby.
2.Gwarancja dotyczy wyłącznie wyrobów pierwszego gatunku.
3.Okres gwarancji wynosi 5 lat od daty nabycia.
4.Producent uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jego winy, a w szczególności:

 • wady konstrukcyjne
 • wady wykonania
 • wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości.

5.Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy (Kupujący traci gwarancję trwałości koloru w przypadku zastosowania do podbudowy materiałów pochodzenia hutniczego w postaci żużli hutniczych)
 • niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów
 • niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń
 • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów
 • niezgodnego z ogólnymi zasadami, opracowanymi przez KOST-BET, układania nawierzchni kostki brukowej oraz galanterii budowlanej
 • niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów
 • klęsk żywiołowych, wojen, niepokojów społecznych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.

6.Nie podlegają reklamacji dopuszczone przez Aprobatę Techniczną i właściwe normy:

 • odchyłki w wymiarach i wyglądzie wyrobów
 • ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji
 • wykwity wapniowe w postaci białego nalotu, które – w zależności od rodzaju oraz intensywności – zanikają pod wpływem warunków atmosferycznych i użytkowania (ścierania) w okresie do 3 lat
 • straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych wyrobów
 • odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw.

7.Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez nabywcę:

 • wniosku reklamacyjnego na piśmie
 • oryginału faktury zakupu wyrobów
 • metryk wyrobów znajdujących się na folii pakowej każdej palety.

8.Złożenie przez Kupującego reklamacji dotyczącej jakości wyrobów obliguje do zabezpieczenia wadliwego towaru przez Kupującego do chwili dokonania badań przez Producenta.
9.Reklamacje w ramach niniejszej gwarancji można składać bezpośrednio u Producenta lub w hurtowniachoraz składach materiałów budowlanych, z którymi Producent ma aktualne umowy o współpracę.
10.Producent w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji dokona komisyjnych oględzin produktu w miejscu wskazanym przez Nabywcę, celem zbadania zasadności reklamacji i wypełni notatkę służbową zgodnie z procedurą ISO. Wszelkie opinie odnoszące się do jakości reklamowanego produktu sporządzone na zlecenie Kupującego nie są więżące i nie stanowią podstawy do rozpatrzenia reklamacji lub uznania jej zasadności.
11.W przypadku stwierdzenia wady, Nabywca wstrzymuje się z zabudowaniem wyrobu i składa reklamację postępując zgodnie z punktem 7-9.
12.Jeżeli Nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, Producent nie ponosi kosztów rozbiórki ułożonych powierzchni.
13.W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach obustronnie uzgodnionych lub nastąpi jego przeklasyfikowanie na drugi gatunek.
14.Wszelkie wadliwe wyroby po ich wymianie na nowe stają się własnością Producenta.
15.W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić realizacji zobowiązań gwarancyjnych w szczególności, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru, gdy wada nie jest istotna albo gdy nie obniża wartości i użyteczności wyrobu, w przypadku nieuregulowania przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności na rzecz Producenta tytułem ceny za wyroby.
16.Producent gwarantuje Nabywcy jakość produktu i jego zgodność z polskimi i europejskimi normami właściwymi dla wyrobów betonowych, jak również z wdrożonym systemem zapewnienia jakości ISO 9001.
Warunki Gwarancji Ogrodzeń

Warunki gwarancji na betonowe, łupane elementy ogrodzeniowe produkowane prze firmę KOST-BET, zwaną dalej Producentem – zakupione bezpośrednio u Producenta lub w hurtowniach oraz składach materiałów budowlanych, z którymi Producent ma podpisane aktualne umowy o współpracę.

1.Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą odbioru wyrobu przez kupującego, bądź dostarczenie ich na plac budowy, jednakże po zamontowaniu  produktów i odbiorze robót, będą rozpatrywane pod warunkiem pełnej zapłaty za odebrane wyroby.
2. Gwarancja dotyczy wyłącznie wyrobów pierwszego gatunku.
3. Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty nabycia.
4. Producent uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jego winy, a w szczególności:

 • wady konstrukcyjne
 • wady wykonania
 • wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości

5. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania ławy fundamentowej
 • niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów
 • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów
 • niezgodnego z instrukcją montażu opracowaną przez KOST-BET wbudowania elementów łupanych
 • niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów,
 • klęsk żywiołowych, wojen, niepokojów społecznych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych

6. Nie podlegają reklamacji dopuszczone przez Aprobatę Techniczną i właściwe normy:

 • odchyłki w wymiarach i wyglądzie wyrobów,
 • wykwity wapniowe
 • odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw

7.Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez nabywcę:

 • wniosku reklamacyjnego na piśmie
 • oryginału faktury zakupu wyrobów
 • metryk wyrobów znajdujących się na folii pakowej każdej palety.

8.Złożenie przez Kupującego reklamacji dotyczącej jakości wyrobów obliguje do zabezpieczenia wadliwego towaru przez Kupującego do chwili dokonania badań przez Producenta.
9.Reklamacje w ramach niniejszej gwarancji można składać bezpośrednio u Producenta lub w hurtowniach oraz składach materiałów budowlanych, z którymi Producent ma aktualne umowy o współpracę.
10.Producent w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji dokona komisyjnych oględzin produktu w miejscu wskazanym przez Nabywcę, celem zbadania zasadności reklamacji i wypełni notatkę służbową zgodnie z procedurą ISO. Wszelkie opinie odnoszące się do jakości reklamowanego produktu sporządzone na zlecenie Kupującego nie są więżące i nie stanowią podstawy do rozpatrzenia reklamacji lub uznania jej zasadności.
11.W przypadku stwierdzenia wady, Nabywca wstrzymuje się z zabudowaniem wyrobu i składa reklamację postępując zgodnie z punktem 7-9.
12.Jeżeli Nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, Producent nie ponosi kosztów rozbiórki wybudowanych elementów.
13.W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach obustronnie uzgodnionych lub nastąpi jego przeklasyfikowanie na drugi gatunek.
14.Wszelkie wadliwe wyroby po ich wymianie na nowe stają się własnością Producenta.
15.W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić realizacji zobowiązań gwarancyjnych w szczególności, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru, gdy wada nie jest istotna albo gdy nie obniża wartości i użyteczności wyrobu, w przypadku nieuregulowania przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności na rzecz Producenta tytułem ceny za wyroby.

16.Producent gwarantuje Nabywcy jakość produktu i jego zgodność z polskimi i europejskimi normami właściwymi dla wyrobów betonowych, jak również z wdrożonym systemem zapewnienia jakości ISO 9001.